Nông nghiệp

chăn nuôi: – Các hạt giống khỏe mạnh, có đặc điểm phù hợp với tiêu chuẩn tương tự – Phải mua hạt giống dường như có nguồn gốc tại địa chỉ tin cậy kĩ thuật úm gà – Nên đổ sàn bằng tre, gỗ, cao 40-50 cm từ sàn (bao phủ với mặt đất xi… Read More

Nếu gà đã được đông lạnh, hãy chắc chắn nó là hoàn toàn tan đá. Tháo gà tươi hoặc rã đông từ gói của nó. Nói chung, cả một con gà sẽ chứa một gói giblet mà cần phải được loại bỏ khỏi khoang của nó, trừ khi trước đó nó đã được gỡ bỏ… Read More